Vigge

 

VIGGE

 

Fakta om fastigheten

 

Total areal 180,3 ha

Skogsmark 88,3 ha

Myr/mosse 91,1 ha

Totalt virkesförråd 10 675 m³sk

Varav 6140 m3sk slutavverkningsbar S1 S2 skog.

Bonitet 3,4 m3/ha.

Utgångspris/Försäljningssätt

 

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud. Öppen budgivning

Utgångspris 2 900 000 kr.

 

Skriftligt anbud till: Jan Hammarlund, Vigge 459, 845 62 Svenstavik.

Mail: jans.hammarlund@telia.com

Tel. 070-217 85 77.

 

Skogsbruksplan

Avdelningsbeskrivning

 

Målklass

 

Ortofoto

 

Huggningsklass

 

Karta belägenhet

 

 

 

 

Kontaktformulär för budgivning

 

Budgivning pågår.

 
 
 

Skogsfastighet Medvigge 4:27

 

Obebyggd skogsfastighet.

Total areal om 180,3 ha, produktiv skogsmark omfattar 88,3 ha. myr/mosse 91,1 ha Totalt virkesförråd 10 675 m³sk varav 6140 m3sk slutavverkningsbar S1 S2 skog. Bonitet 3,4 m3/ha.

 

Jaktstuga

 

Enklare jaktstuga i timmer med plåttak.

Bilväg finns in på fastigheten till stugan.

 

Skogsuppgifter

 

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2017 av Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 180,3 ha med ett virkesförråd om 10 675 m3sk varav 6140 m3sk är avverkningsbar S1 S2 skog. Bonitet 3,4 m3/ha.

 

Skogsvård

 

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

 

Fastighetsgränser

 

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare

uppmarkering av dessa.

 

Jakt

 

Fastigheten ingår i älgskötselområde. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt

per 2019-01-01, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

 

Fiske

 

Fastigheten ingår i flera sjöar och vattendrag. Regler för fiskerätter finns i upprättade handlingar.

 

 

Tillträde

 

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

 

Förvärvstillstånd

 

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs Kommun.

 

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

 

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

 

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare).

 

Lagfart och exp. avgifter

 

En köpare skall själv bekosta lagfartsansökan, expeditionsavgifter samt kostnader förenade med fastighetens förvärv.

 

Obebyggd skogsfastighet i Bergs Kommun!